Sunday, 19 December 2021

Maafi Galti Ki Hoti Hai............

 


Maafi Galti Ki Hoti Hai
   
Dil Dukhane i Nahi !!!!
www.shayarkiduniya.com